Privacy-statement

Uw Privacy (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO en vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best  om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een factuur kunnen opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • Uw geboortedatum.
  • De datum van de behandeling.
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling acupunctuur’.
  • De behandelcode voor acupunctuur.
  • De kosten van het consult.


Klachtenregeling
Tijdens de behandeling streef ik ernaar om het vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of bent u ontevreden over de manier hoe er met u is omgegaan? Dan is het goed om de klacht bespreekbaar te maken; voor uzelf en voor de kwaliteit vanKerngezond acupunctuur.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)
Deze wet bepaalt dat zorgcliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. Dit biedt cliënten een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter. Zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een door de overheid erkende geschilleninstantie. De NVA is aangesloten bij het KAB.

Hoe u een klacht kunt indienen, kunt u terugvinden op de site  van de NVA: www.acupunctuur.nl .